Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2012 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ


elas3


 Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ Ελληνικής Αστυνομίας, με προκήρυξη του
και ύστερα από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/57/9268 από 24-8-2012 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ και την υπ΄αριθμ. 6481/3/209-ε΄ από 14-09-2012 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2605/25-09-2012 τ.Β΄) «Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυνομία», ανακοινώνει τις προσλήψεις με σύμβαση μίσθωσης έργου με διακόσια τριάντα τρία (233) συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 100 προσλήψεις διάρκεια σύμβασης εως την 30-6-2013
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 60 προσλήψεις διάρκεια σύμβασης εως την 30-6-2013
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ- ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ  (για τις γλώσσες Αραβική, Γεωργιανή, Φαρσί, Ουρντού ,Παστού, Σουαχίλι, Κινέζικη, Μπεγκάλι ,Αμαρικά ,Μπατζαμί και
Ισπανικά ) 73 προσλήψεις
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Έλληνες πολίτες και για τις θέσεις των Μεταφραστών-Διερμηνέων, δύναται να είναι και αλλοδαποί υπό την προϋπόθεση να έχουν άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα μας.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα τα δείτε στην πλήρη προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας εδω

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...